Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DiscoDuck per 01-01-2015

Artikel  1:

De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, c.q. bij minderjarigheid de opdracht te hebben gegeven met toetstemming door (één van) zijn/haar ouder(s) of voogd(en). de opdrachtgever dient zich voor aanvang met zijn pasport / id te legetimeren. tevens staat de opdrachtgever vorg voor de uit deze overeenkomst voortvoloeiende verplichtingen.

Artikel  2:

De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht. De verschuldigde buma/stemra- en/of sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart DiscoDuck voor hetgeen uit voormelde hoofde aan buma/stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

Artikel  3:

De opdrachtgever draagt zorg voor een ordelijk verloop van het optreden, met name door tijdig zodaning maatregelen te treffen als dit voor de veiligheid van DiscoDuck en het personeel nodig is. De opdrachtgever staat in voor de veiligheid van DiscoDuck , van de medewerkers van DiscoDuck, de aanwezige apparatuur of welke andere vorm van inventaris dan ook. Wanneer de show, al dan niet tijdelijk, wordt onderbroken en/of beeïndigd, houdt DiscoDuck desalniettemin het recht op de volledige overeengekomen contractsom.

Artikel  4:

Indien DiscoDuck op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats van het optreden zal kunnen zijn, zal DiscoDuck zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.

Artikel  5:

In het geval dat de drive-in show als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal de drive-in show hiervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen. in geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op enige vergoeding ontstaan door onder andere inkomstenderving.

Artikel  6:

De overeengekomen contractsom zal na afloop van het optreden contant worden overhandigd of dienen voor 5 werkdagen van het optreden op de aangegeven rekening te worden overgemaakt. tenzij formeel anders overeengekomen.

Artikel  7:

De opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen van de drive-in show. wanneer er binnen 7 dagen geen reactie volgt neemt de drive-in show aan dat de genoemde voorwaarden, locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.

 

Artikel  8:

Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door de opdrachtgever ten genoegen aan DiscoDuck aan te tonen. In alle andere gevallen dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan DiscoDuck te voldoen:een administratie kosten van €50.- of binnen 14 dagen 25% van het overeengekomen totaalbedrag, binnen 7 dagen 50% van het overeengekomen bedrag, binnen 48 uur 100% van het totaalbedrag. Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.

Artikel  9:

De opdrachtgever verleent toestemming aan DiscoDuck voor het maken c.q. doen maken van reclame voor tijdens de show, tenzij uitdrukkelijk formeel anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor het maken van foto's van het feest en het plaatsen hiervan op de website.

Artikel  10:

De opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt. Bovendien dient de opdrachgever te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van 3 x 16 ampère schoon, binnen een straal van 30 meter vanaf de plaats waar de drive-in show opgezet moet worden. Tenzij anders is vermeld in de offerte.

Artikel  11:

De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

Artikel  12:

De opdrachtgever maakt het mogelijk dat de drive-in show minimaal 1½ uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de lokatie.

Artikel  13:

De prijsstellingen omschreven in de aangeleverde offertes c.q. prijslijsten zijn vrijblijvend, in euro's.

Artikel  14:

De kortingen van DiscoDuck zijn niet van toepassing bij slecht betalende klanten of bij niet vooruitbetaalde bedragen. tenzij anders vermeld.

Artikel  15:

DiscoDuck kan voor geen enkele schade of ongeval aansprakelijk worden gesteld. de aansprakelijkheid van DiscoDuck word volledig overgenomen door de opdrachtgever. Indien DiscoDuck toch aanspakelijk word gesteld zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

Artikel  16:

Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan de opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar. meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel  17:

Wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend. dit is mogelijk per e-mail of per post.

Artikel  18:

Bij diefstal of vermissing word de nieuwwaarden van het product door berekend aan de huurder.

Artikel  19:

Bij meerdaagse verhuur is de huurder verantwoordelijk voor de beveiliging van het apparatuur tegen alle mogelijke schade's